O našom združení

Vznik združenia

Myšlienka založiť občianske združenie začala v hlavách kultúrnych aktivistov v Nemeckej vŕtať koncom roka 2007. Počas vianočno-novoročných sviatkov začali pripravovať materiály na jeho založenie, v prvých dňoch roka 2008 rozbehli potrebné aktivity a 17. januára 2008 bolo občianske združenie Čierťaž Nemecká oficiálne zaregistrované na Ministerstve vnútra SR.

Združenie organizačne zastrešilo dva umelecké kolektívy, ktoré v obci pôsobili už vyše desať rokov: folklórnu skupinu Čierťaž a divadelný ochotnícky súbor. Jeho hlavným cieľom je riadiť a usmerňovať divadelnú aj folkloristickú činnosť a spolupodieľať sa na organizácii spoločensko-kultúrnych podujatí v obci Nemecká, ktorá má v súčasnosti 1 800 obyvateľov a pozostáva z troch miestnych častí (pôvodne samostatných obcí) – Nemeckej, Dubovej a Zámostia. Členskú základňu združenia tvorí vyše 30-členný kolektív mladších i starších folkloristických či divadelných aktivistov a sympatizantov.

Orgány združenia

riaditeľ – PhDr. Martin Lokša
rada – Mgr. Branislav Píši (predseda), Ing. Ján Turčan st., PharmDr. Jana Pavlíková, Ing. Gabriela Macíková, Marek Lokša
revízna komisia – Jana Demánková, Pavel Kobzoš st., Mgr. Zuzana Píšiová

Sponzori

Obec Nemecká
Spolok bývalých urbarialistov, pozemkové spoločenstvo Nemecká

© 2012 Občianske združenie Čierťaž Nemecká. Všetky práva vyhradené. Design © 2008 A grafik spol. s r.o.